آخرین خبرها

رسالت تمدن اسلامی

  رسالت تمدن اسلامی

مسلمانان در ارتباط با اثبات تمدن  و اصالت رسالت متمدنانه ی خود نه تنها بر پایه ی نظریاتی که مطرح می کنند ، بلکه بر روی حقایق تاریخی خویش تکیه می نمایند . زیرا تمدن اسلامی برتری و دادگرانه بودن رسالت خود را در تمامی ممالکی که آنها را آباد گردانیده به اثبات رسانیده است . زیرا به هیچوجه با استفاده از قدرت و سرکوب دین و نژادی را از بین نبرده است .

     « اندلس » مسلمانان و تمدن و عدالت وزندگی مسالمت آمیز وتعامل آنان با پیروان دیگرادیان کجا و دادگاه های تفتیش عقاید وروحیه ی ریشه کن کردن وسرکوبگری که مسیحیان حاکم بر اندلس اعمال می داشتند کجا ؟!

      همچنین در شبه قاره ی هند که تمدن اسلامی در آن گسترش یافت و پایه هایش استوار گردید، با بسیج هندوها درهندی که مسیحیان انگلیسی بر آن حاکم بودند و سپس آن کشور را به آنان سپردند ، و اینکه مسلمانان در سایه ی کینه توزی مشترک هندو ها و نصرانی ها چه مصایبی ها متحمل شدند ،به هیچوجه قابل مقایسه نیستند.   

    تاریخ تمدن و تجارت  جاده ی ابریشم در آسیای میانه ی مسلمان نشین کجا و اقدامات سرکوبگرانه و قتل و ویران و زیر پا لگدمال کردن حقوق اولیه ی انسانی توسط بلشویک ها کجا ؟

       مسلمانان به قانون و سنّت تداول و تنوع میان تمدن های انسانی پایبند بوده اند، تنوعی که چنانچه وجود نمی داشت ، حق از باطل ، توحید از شرک معلوم نمی گردیدند و چنانچه چنان تداولی در کار نبود تلاشی های تمدن سازی  انسانی در نقطه ی معینی از تاریخ بشری متوقف می شد ، امّا مسلمانان همه ی بشریت را به صیانت از حقوق انسانی و عدم گسترش تباهی هایی که از پیروزی امّتی بر امتّی دیگر ناشی می شود ، دعوت کرده و همه را به خود داری از نابودی تمامی آنچه که به هویت دیگران تعلق دارد ، فرا می خوانند .

         مسلمانان به عنوان امّتی جهانی دارای دینی واحد ،امّا با ملیت ها و نژادها ی مختلف به خود نگاه می کنند ، لازمه ی چنین نگرشی این است که جهانیان به حقوق ایشان درارتباط با پیوند ها ، حمایت از یکدیگر،محافظت از حقوق ، ثروت و هویت خویش اعتراف کنند ، و در این مورد هشدار می دهند که صلح و امنیت جهانی در کنار پایمال کردن این حقوق تحقق پیدا نخواهند کرد ، سیاستی  ستمگرانه ای که نصاری و یهودی ها در طول قرن بیستم میلادی و در تمامی نقاط جهان از اندونزی تا مراکش برای اجرای آن تلاش کرده اند .

         مسلمانان جهانی را که منظومه ای از ارزش ها بر آن حاکم باشد ، غیرازآنچه نصاری و یهودیان در طول قرن بیستم بر جهان حاکم کرده اند ، آرزو می کنند ، سیاستی ستمکارانه ای که  کرامت و ثروت بشریت را هدف قرار داده ، ودر عرصه های اقتصاد و سیاست وفرهنگ تباهی ها و نا هنجاری های بسیاری را گسترش بخشیده است.

       تا جایی که در پایان قرن بیستم صاحب نظران مسیحی و یهودی در این امید و آرزو بودند که به جز نژاد سفید تمامی انسان را از هستی ساقط کنند و از صفحه ی روزگار محو نمایند ، هر کس باور ندارد به سخنان و دید گاه های رهبران خود کامه و فرعون صفت آمریکا و نژاد پرستی ایشان مراجعه کند .

        مسلمانان آرزوی گسترش منظومه ای از ارزش های اخلاقی و متمدنانه را دارند که بر پایه های فضیلت و علم – نه برتری نژاد و رنگ – قرار داشته باشند ، برخی از مفردات این منظومه ی اخلاقی عبارتنداز:

 “دادگری و آباد سازی جهان همراه با احترام به فطرت بشری ، حفظ نژاد انسانی ، احترام به پیشرفت هاو موفقیت های علمی ، حق انسان ها به استفاده از امکانات علمی ، بدون آنکه جهتی و کسی آنها را دراحتکار خود قرار بدهد ، حق ملّت ها به بهره گیری از خیرات و ثروات ، حق تعیین سرنوشت ملّت ها و مراعات حق عدالت و انصاف در مورد اقلیت ها ، جلو گیری از انتشار فساد درهر شکل آن به هر وسیله ای که ممکن باشد ، حتی مقابله با آن در سطح جهانی مانند : ربایی که ثروت های جهانی را دردست اقلیت  یهودی و عده ای مسیحی در اروپا و آمریکا قرار داده است .”  

         مسلمانان با چشم احترام به موفقیت های علمی ، تکنولوژیکی و اداری تمدن غرب می نگرند ، و ادامه ی آن موفقیت ها را درجهت خدمت به بشریت و تقویت روابط سالم و سازنده میان ملّت ها آرزو می نمایند ، و به افق های روشنی از همکاری فعال مسلمانان در مورد افزایش و استوار نمودن پایه های دانش و تکنولوژی بر پایه ی دین بزرگ و تاریخ پر افتخار خویش چشم می دوزند .

          مسلمانان با هدف قرار دادن  ومحو هویت ،رنگ ، نژاد و دین یک ملّت مبارزه خواهند کرد ، همان اقدامی که مسیحیان اروپا در قرن های گذشته به ویژه در قرن بیستم علیه یهودیان ، و هندوها در شبه قاره ی هند با تشویق و حمایت مسیحیان اروپایی به ویژه انگلیسی ها علیه مسلمانان و همچنین مسیحیان آمریکا علیه سرخپوستان بومی و صاحبان اصلی آن سرزمین صورت دادند .

         مسلمانانبا منظومه ی اخلاقی منفی گرایی همراه با فلسفه « جهانی شدن » مورد حمایت آمریکا با هدف نابودی خانواده ی بشری و گسترش هم جنس بازی که آمریکایی ها آن را از جامعه ی « سدوم » به ارث برده اند و گسترش سوء استفاده ی جنسی از کودکان و بردگی سیاهان برای سفید پوستان و دیگر منظومه های ضد اخلاقی و ضد ارزشی آمریکا ، به شدت مقابله خواهند کرد .

      مسلمانانبا روح سلطه گری طاغوتی و روش تبلیغاتی کاذبی که بر سردمداران کاخ سفید آمریکا حاکم است ، مبارزه خواهند کرد ، سلطه گری و دیکتاتوری  آنچنانی که آنها را تا مرز تهدید تمامی جامعه ی بشری و تلاش برای نظامی نمودن فضا ، گسترش اسلحه ی کشتار جمعی و روا شمردن قتل عام تمامی ملّت هایی که این ماجراجویی و آشوب گری آمریکا را مورد تایید قرار نمی دهند ، به پیش برده است .

        مسلمانان با دیگر ملّت های جهان در زمینه ی حمایت همه جانبه  آینده ی استقلال سیاسی و اقتصادی ملت های جهان مشارکت می نمایند ، به ویژه در سایه ی برنامه های احتکار و سلطه ی اقتصادی که آمریکا با ادعا و بهانه ی جهانی نمودن و اقتصاد آزاد آنها را دنبال می نماید .

رسالت روابط بین المللی :

در ارتباط با این رسالت می توان نقاط زیر را مورد اهتمام و توجه قرار داد :

      مسلمانانبه بازسازی ساختار و تقویت پایه های قوانین حاکم بر روابط بین المللی متناسب با آرزوی تحقق عدالت ، مساوات و حفظ حقوق بشرامیدوارند . به ویژه در سایه ی ناکامی و نا بسامانی هایی که جهان در ارتباط با نظام جهانی شاهد آن است . جهانی که همچنین شاهد  گسترش دامنه ی ستم و سیاست ها و قطعنامه های جانبدارانه ی رهبران کشورهای بزرگ عضو شورای امنیت بوده است ، تا اینکه خداوند اراده فرمود و یکی از بزرگترین محورها و رؤوس آن یعنی اتحاد جماهیر شوروی ملحد دچار فروپاشی گردید . همچنین در سایه ی قلدری و ستمگری همه جانبه ای که ایالات متحده ی آمریکا می خواهد آن را بر بشریت تحمیل نماید .

        همچنین مسلمانان برای گسترش منظومه ی حقوقی در روابط بین المللی که بتواند امنیت و آسایش را به بشریت باز گرداند ، تلاش می نمایند ، امنیت و آسایشی که سیستم های اقتصادی ، نظامی و سیاسی سلطه گر آنها را مورد تهدید قرارداده اند ، برخی از محور های آن منظومه عبارتند از : حقوق همجواری میان ملّت ها و مناطق گوناگون ، حقوق متعلق به همکاری در مورد منافع عمومی و حقوق متعلق به تقسیم ثروت های مشترک ، قوانین و حقوق مربوط به رفع ستم و رویارویی با ستمکار ، قوانین متعلق به جلوگیری از سوء استفاده از درآمدهای طبیعی و موارد دیگر .

       مسلمانان همه ی جهانیان را به ضرورت پایان دادن به مشکلات و مصایب ملت های جهان بر اثر ا دامه ی شوم ستمکاری نظام استعماری قدیم که در قرن بیستم بر جهان حاکم بوده اند ، مانند امپراتوری فرانسه ، انگلستان و … و پیامد های آن مانند دخالت در بنای ساختار واقعیت سیاسی ، اقتصادی ، فرا می خوانند ، و اضافه بر آن برای رویا رویی با نظام استعماری نوین به رهبری ایالات متحده ی آمریکا تلاش جهانی را طلب می نمایند.

         مسلمانان با نگرانی تمام به تلاش های مداوم از طرف آمریکا و کشورهای هم     پیمان آن برای محروم نمودن ملّت ها از حقوق خود در تعیین سرنوشت خویش به ویژه در کشمیر ، فیلیپین و فلسطین و … زیر نظر دارند و آنها را بدست فراموشی نمی سپارند ، همچنین محروم نمودن آنها از تعامل بر پایه ی ساده ترین قواعد جنگ و صلح مانند حق قانونی و بین المللی مقابله ی نظامی با اشغالگران و حقوق اسیران جنگی مورد توجه دارند . همچنین اقدامات آمریکا به دادن حق مطلق و جهانی به خود در مورد تعیین حکام ، تغییر نظام های آموزشی کشورها ، تحمیل شرایط غیر منصفانه و زور گویانه بر دیگران مانند وضعی که بر افغانستان ،عراق و… حاکم گردیده اند و ناچار نمودن ایشان به تسلیم و عبودیت مطلق آنان به هیچ وجه پذیرفتنی نیستند.

            مسلمانانبا نگرانی بسیار تلاش های سخت و مداوم آمریکایی ها در ارتباط با جلو گیری از هر گونه پیشرفت در روند اجرای شریعت اسلامی در ممالک مسلمان نشین و ادای نقش وکیل و وصی مدوام بر ملت های مسلمان و صدور قوانین لازم الاجرا از ماورای بحار مانند: قانون متعلق به وضع سودان که به آمریکا اجازه می دهد از همه وسایل و راهکارها برای جلوگیری از پیشرفت اجرای شریعت اسلام در سودان استفاده کند ، ملاحظه و مشاهده می نمایند .

       مسلمانانامیدوارند سیستم مربوط به اهرم های فشار بین المللی و تامین امنیت و حقوق تمامی مردم جهان به گونه ای دچار دگرگونی بشود و حرکت های آزادی خواهانه بدون ارتباط با نیروهای استعمارگران بر جهان گسترش پیدا نمایند . حرکت های آزادی بخشی که کردار آنها گفتارشان را تکذیب ننماید . مسلمانان حرکت های اعتراض آمیز مردمی جهان را که به هنگام تلاش آمریکا برای حمله به عراق- که در آن چیزی برای درهم کوبیدن باقی نمانده بود- روی داد ،  به فال نیک می گیرند .

      مسلمانان خواستار آزاد سازی مراکز و تریبون های بین المللی از زیر سلطه و حاکمیت ایالات متحده آمریکا می باشند .

      مسلمانان به حق رویارویی ملت های جهان با تجاوز گری و ستم هایی که توسط قدرت های خود کامه علیه ایشان صورت می گیرد ، اقرار و اعتراف می نمایند .

       مسلمانان برای رهایی  جهان از نظام هایی که زندگی بشری را مورد تهدید قرار می دهند ، تلاش می نمایند، مانند قلدری هایی که از جانب آمریکا و اسرائیل و کشورهای هم پیمان ایشان جهان امروز را مورد تهدید قرار می دهد .

      مسلمانان جهانیان را به تحمیل مسئولیت همه جانبه ی آشوب ها و نابه سامانی های جهان بر دوش آمریکا به خاطر تلاش مداوم آن کشور برای تحمیل خواست خود بر ملت ها ، فرا می خوانند .

       مسلمانان به اسباب انسانی تاثیر گذار بر روی آوری به مهاجرت توسط ملت های جهان احترام می گذارند و به حقوق مهاجرین در مورد آسان گردانیدن اسباب زندگی ایشان و حمایت از وجود و پذیرش آنان در جامعه های جدیدی که به آن وارد شده اند – بدون توجه به گرایش های دینی و نژادی ایشان – اقرار و اعتراف می نمایند .

      مسلمانان خود را موظف به حمایت از حقوق انسان در جهان می دانند و برای تقویت پایه ها و توان فعالیت های متعلق به حقوق بشر که انسان را از زندگی با کرامت و برخورداری از زندگی طبیعی و دستیابی به حقوق خود می خواهند ، از ارزشهای تمدن خویش موادی را بر آنها اضافه می نمایند . بدون آنکه از این رسالت سوء استفاده ی عقیدتی و سیاسی صورت بگیرد .

فرازی از کتاب « دورنمای استراتژی بیداری اسلامی در بیست و پنج سال آینده »

نوشته :استاد حسن الدّقی

 ترجمه :عبدالعزیز سلیمی

درباره‌ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

همچنین ببینید

«آیه الله شیخ محمد مردوخ»؛ نام‌آورترین روحانی کردستان

آیت‌الله شیخ محمد مردوخ ملقب به جمال‌الدین فرزند مرحوم شیخ عبدالمؤمن در ۲۷ رجب سال …

قرآن پیام جهانی و جاویدان

– تعریف قرآن بیگمان قرآن کلام خداوند است که به وسیله جبرییل امانت دار وحی …

منازعه‌ی اعراب و اسراییل: اسطوره‌ی فروش اراضی

دکتر عدنان فلاحی دولتی که اکنون دولت اسراییل خوانده می‌شود مجموعاً مساحتی در حدود۸۰درصد اراضی‌ای …

سیاست تقابلی ترکیه و تلاش برای حضور در مناطق نفوذ جمهوری اسلامی ایران

رقیبی که دوست و دشمن ابدی ندارد   سعید رمضانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *