آخرین خبرها

اهداف و راهکارهای استعمارگران

  اهداف و راهکارهای استعمارگران

«ولن ترضی عنک الیهود ولا النّصاری حتّی تتّبع ملّتهم.»البقره:۱۲۰               

“هیچگاه یهود و مسیحیان از تو خوشنود نمی شوند مگر آنکه به آیین ایشان در آیی.”           

           استعمارگران در جنگ خود علیه دیگران به ویژه ایجاد موانع بر سر راه اسلام  اعتدال و نوگرا  و بنا بر تعبیر  خود ایشان اسلام سیاسی  از اسالیب و راهکارهای بسیاری در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، تبلیغاتی ،  آموزشی و غیره بهره می گیرند.

        آنان  در جهت تقویت و تحقق اهداف خود  از هزاران   کارشناس و متخصص در رشته های مختلف کار برنامه ریزی های کوتاه و دراز مدت  و اجرای آن را پی می گیرند و در هر زمینه میلون ها انسان را از نظر  بینش و منش و روش به خود وابسته و دلبسته نموده و  بر پایه ادبیات خاص ما  اسلامخواهان آنان را به بت پرستی مدرن و قرن بیست و یکمی کشانیده اند . با این تفاوت که بت های قدیمی مانند: لات و مناط و… بتهای زبان بسته ای بوده و حامیان آن از وسایل ابتدایی  و دروغ و خرافات برای آن ها به بازار گرمی می پرداختند.  اما بت های عصر انفجار اطلاعات و انقلاب علمی و الکترونیکی از  صد ها نوع وسیله تبلیغاتی ، گفتاری و شنیداری ، دانشگاه ها و مراکز سیاسی و فرهنگی برای استحمار  آدم های خام و جاهل و در بسیاری از موارد  فاسد و فرصت طلب و که بخاطر پول و مادیات و مقامی اندک  و حقیر حاضرند فرهنگ ، تاریخ تمدن ملت و دین خود را  به بیگانگان زیاده طلب بفروشند و زمینه را برای حاکمیت شیاطین شرار ه بدست که در برابر حق و عدالت و آزادی انسان ها با روش های  مختلف می ایستند و از پلشت ترین دیکتاتورها تا زمانی که در برابر آنها سر تسلیم فرود بیاورند و به بت پرستی خود ادامه بدهند حمایت می کنند_ فراهم نمایند.   _  بیگانگانی که خود نیز با تمام وجود  در پرستش مادیات تا سر و سینه    غرق شده اند و برای پر کردن حساب های بانکی خود حاضرند جنگ های بزرگ و کوچکی را به راه بیندازند و هزاران بی گناه راقربانی اهداف ابلیسی خویش بنمایند .

     از نگاه اهل توحید و تقوا و و مدافعان دین راستین و فرهنگ و هویت دینی به صورت ابزار تبلیغاتی در آمدن آمریکا و انگلیس و  دیگر استعمارگران زور گو و تمامیت خواه و مستکبر با اصل توحید و یکتاپرستی که محور رسالت تمای پیامبران و به معنی اجتناب و دوری از دلبستگی و وابستگی طواغیت است ، کاملا منافات دارد.  و آنهایی که آگاهانه در خدمت اهداف سیاسی و فرهنگی و نظامی و اطلاعاتی آنان در  می آیند _ هر جند مدعی مسلمان بودن باشند و نماز  بخوانند و روزه بگیرند،_  بخاطر قبول “ولائ کفر” و مودت و همکاری با ایشان و انکار ضروریات و مبانی دین ، در دین خداوند داری جایگاهی نیستند و بت پرستی ایشان حقیقتی انکار ناپذیر و ادعای مسلمانی آنان  چیزی  جز خود فریبی و و فریب دادن  ساده دلان بیش نیست.  ما در این کوتاه سخن  به برخی از راهکارها و توطئه های استعمارگران به صورت کوتاه اشاره می نماییم:                                                                                                                                                                                                                          

         ۱- ایجاد شک و تردید در عقیده، شریعت، فرهنگ و تمدن اسلامی و تهاجم همه جانبه  علیه آنها وارائه چهره ای نادرست از پیامبر ، کتاب ، ملت و تاریخ اسلام.  استعمارگران این اقدامات را از طریق فعالیت های « استشراقی و تبشیری »- که تعدادی آدم با نام دین و دانش_ در عین اینکه با دانش درست و دینداری صحیح بسیار بیگانه اند – انجام می دهند.  اضافه بر این  تعدادی از  دلبستگان  و فارغ التحصیلان دانشگاه های آنان – کسانی که تنها از جهت نژاد و نام به اسلام و شرق پیوند دارند، امّا از نظر اندیشه و فرهنگ و روح غربی اند- راه ایشان را ادامه می دهند.                                                                        

      ۲- تلاش برای تغییر اندیشه ها ،  باورها ، شعور و احساس مردم و ایجاد فاصله میان ایشان و بی شائبه ،  دفاع از اسلام تحریف گردیده و تسلیم پذیر  و سوق دادن مسلمانان به ویژه نسل جوان به سوی باورها و شعار ها و مکاتب وارداتی به میان جامعه های اسلامی و بیگانه با همه چیز ایشان مانند : ملیگرایی ، سکولاریسم ، سرمایه داری ، کمونیسم و دمکراسی– از نگاه غربی-که  در معیار دانش و واقیت های موجود و تجارب فراوان تاریخی تمامی آنها کا لا هایی بنجل و نامرغوب و استعماری بیگانگان بوده و می باشند.                                                  

    ۳- تلاش در جهت گسترش اند یشه های الحادی ، و نظریه های مادی منکر وجود خداوند ورسالت و هدایت او و  قرار گرفته بر روی این باور پوچ که بجز ماده محسوس چیز دیگری در هستی وجود ندارد. این افکار با توجه به طبیعت آن در صورتی که گسترش پیدا نماید و جای خود را در میان مردم باز کند ، بر سر راه هدایت الهی و سعادت فردی و اجتماعی جامعه های بشری موانع بسیاری را ایجاد خواهند کرد ، اما استعمار گران از مدارس ، دانشگاهها و روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی برای گسترش آنها در میان ملت های دیگر بهره برداری می نمایند.                                                            

    ۴- برای گسترش فساد اخلاقی، رفتاری و اباحیگری و ریشه دوانیدن و اثر گذاری بر روی جامعه ها  از راهکارهای بسیاری بویژه از وسایل ارتباط جمعی که در اختیار دارند استفاده می نمایند و بدین وسیله اندیشه و اخلاق و هویت  نسل های جوان را تباه می گردانند تا شایستگی و توان بر دوش گرفتن رسالت اسلامی را از دست بدهند. و کاری کنندکه  آن جوانان حتی بخاطر آنکه اسلام باکشش های  ناروای ایشان مخالفت می نماید ، با آن به رویارویی بپردازند.                                                                                       

    ۵- جعل و قالب کردن رهبران دینی پوشالی که با اندیشه صحیح اسلامی به مقابله بپردازند. استعمارگران همه امکانات لازم را برای ترویج کالاهای فکری و افزایش هواداران آنها برایشان فراهم می نمایند ، برای مثال می توان از غلام احمد قادیانی نام برد که استعمارگران انگلیسی در هند او را به میدان مقابله منافقانه با اسلام وارد کردند ، آنان همه این کارها را در جهت تضعیف توانایی و یگانگی مسلمانان انجام  داده و می دهند،فعالیت قادیانی ها عملا نا بسامانی ها و فتنه ها ی بسیاری را در میان مسلمانان پدید آورد و عالمان واندیشمندان مسلمان آن را  نوعی کودتا علیه نبوت حضرت محمد (ص) به شمار می آورند، اما انگلیسی ها با تمام توان خویش ازآن گروه خود ساخته حمایت همه جانبه به عمل آورده و می آورند.                                                                                                       

         ۶- استعمارگران در جهت ایجاد تفرقه  وپراکندگی در میان اهل ایمان و ملت هاتی تحت استعمار و قطع روابط میان ایشان از انگیزه های میهنی و ملیگرایی که ا لتزام و پیوند انسان مسلمان را به ا لتزام و ولاء به میهن محدود و ملیّت محدودتر خویش تغییر می دهد، از هیچ طرح و توطئه و تلاشی فرو گذار ننموده اند ، و برای بیگانه گردانیدن مردم یک کشور با دیگر ملت های مسلمان دام های فریبکارانه ای رابه نام ملیگرایی ومیهن پرستی بر سر راهشان قرار داده اند.  که نمونه آن تقسیم ساختار جمعیتی عراق به “کرد و سنی و شیعی ” است  و این کلام نورانی و راهگشای خداوند را  که اثبات شیطان بودن دولتمردان آمریکایی و شیطان پرست بودن وابستگان آنان را به اثبات می رساند _تداعی می نمایدکه :       

      ” انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء”

      “خواست و اراده شیطان این است که کینه ودشمنی رادرمیان شما به وجود بیاورد و ریشه دار کند” 

        استعمارگران در مصر  از طریق صخره های اهرام و معابد « کرنک »  و مجسمه ابوالهول_ که به قیمت جان هزاران انسان به بردگی گرفته شده ساخته شده اند_به دنبال زنده کردن فرهنگ فرعونی و از  راه آثار باستانی و ویران شده در سواحل دریای  مدیترانه از یافا تا  لاذقیه در پی احیای فرهنگ فنیقی ها و برای عراقی ها افسانه تمدن آشوری را سر هم کرده اند،که اساسا دارای تمدن نبوده و می خواهند برای ملت ها از جمله  ملت  و امت اسلامی  “ملیت” را جایگزین “دیانت” بنمایند.                                                                                                            

       ۷- جعل رهبران سیاسی  سکولار و سر سپرده و غیر مذهبی و قهرمان جلوه دادن ایشان و پیروزی ها و کامیابی هایی را به دروغ به ایشان نسبت دادن و برای آنان سر هم کردن و تظاهر استعمارگران به عقب نشینی و شکست در برابر ایشان ، تا مردم به آنان تعلق خاطر پیدا کنند و آنها را کعبه امیدها و آرزوهای خود به شمار بیاورند.                                                  

          از این طریق برای استعمارگران این امکان فراهم می شود که در میدان مبارزه با اسلام و برگردانیدن امت اسلامی از اسلام تسلیم ناپذیر و انقلابی به لا مذهبی مطیع و فرمانبردار ا ز ایشان استفاده همه جانبه بنمایند.                                                             

         اینگونه برای کنار گذاشتن اسلام از جامعه ترکیه ، کمال آتاتورک را به وجود آوردند. کمال آتاتورکی که همچنان ادامه دهندگان راه و امثال او را در مما لک عربی و اسلامی مشاهده می کنیم ، کسانی که برایشان تبلیغ بسیار می شود و قهرمانی هایی را برای آنان سر هم می نمایند!                                                                                             

      ۸- جعل و جا انداختن رهبران فکری و ادبی از میان بردگان فرهنگ غربی و حامیان سکولاریسم و باد کردن ایشان به وسیله وسایل ارتباط جمعی ، تا برای سخنانشان گوشهایی شنوا پیدا شود، پرچم آنان برافراشته گردد، و  به وسیله دیکتاتورهای مورد حمایت خود مخالفانشان را سرکوب می کنند و همه امکانات را در اختیارشان قرار می دهند ، تا به صورت اعجوبه ها و نوابغ جلوه کنند و مخالفان آنها  آدمهایی ارتجاعی و درمانده و سرخورده تصور شوند!                            

        در کشور  های عربی و اسلامی بسیاری از آن حقیران و بردگان بزرگ جلو ه داده شده وجود دارند و القاب بزرگی را به ایشان چسبانیده اند ، یکی را استاد  بلا منازع نسل ها و آن یکی را نابغه تفکر و اندیشه و دیگری را اعجوبه ادبیات و آخری را هم پرچمدار دانش و فرهنگ و… می نامند. اما در واقع ایشان به بادکنک های باد شده ای شباهت دارند که برای خالی شدن بادشان فشار یک سوزن کافی است که  چیزی از ایشان را باقی نمی گذارد.                                                                   

     ۹- در عین بزرگنمایی و تبلیغ برای رهبران مذهبی و ملی و سکولار ساخته و پرداخته استعمار حملات سازمان یافته و همه جانبه ای را علیه شخصیت های دانشمند و دیندار و داعی و صادق اسلام  و جهان سوم ازطریق دروغ پراکنی و جعل تهمت وگمانه افکنی درمورد شخصیت و اندیشه ای که دیگران رابه آن فرا می خوانند، با هدف پراکنده نمودن مردم ازاطراف ایشان ،صورت می دهند                                                                             .

      ۱۰- برای در تنگنا قرار دادن تمامی حرکت های اصیل و دارای رویکرد صحیح اسلامی تلاش جدی می نمایند ، اما اگر ایجاد فشار پیدا و پنهان مؤثر واقع نشود ، خود استعمار گران یا به وسیله حاکمان و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی مزدورشان به سرکوبی و آواره نمودن ایشان متوسل می شوند و در بسیاری از موارد داعیان دعوت حق و راهیان راه انبیاء و آزادی را پنهان مورد بد ترین شکنجه ها ی وحشیانه قرار می دهند و در مواردی دیگر آشکارا ایشان را اعدام می نمایند، فاجعه و رسوایی شکنجه شدن زندانیان عراقی زندان ابو غریب به وسیله نیرو های نظامی و اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی و با آگاهی و امر حاکمان کاخ سفید و پنتاگون و لندن ، نه اولین آن اقدامات بوده و نه آخرین آنها خواهد بود.

     در واقع حقایق کشف شده مربوط به تعامل زندابانان هرزه و فاسد آمریکایی و انگلیسی زندان ابو غریب عراق که بنا به اعتراف یکی از آنها با دستور مستقیم اطلاعات ارتش آمریکا بوده و به صراحت به ایشان دستور داده شده که: “زندان را برای زندانیان به صورت جهنم در بیاورید..؟ ا” مهر بطلانی تاریخی برای پوچی “آزاد سازی ، دمکراسی و حقوق بشر” آمریکایی ها و انگلیسی ها بوده و در واقع این عورت زندانیان ابو غریب نبوده که کشف شده بلکه این پنهانیهای زشت مدعیان آزادی و دمکراسی است که برای خردمندان و حق پذیران جهان بیش از پیش معلوم می شود.

          همانگونه که گفته شد ، استعمار گران گاهی مستقیما خود آن سرکوبی ها و جنایت ها را مرتکب می شوند و گاهی هم مزدوران و بردگان فکر و فرهنگ خویش را ما مور اجرای آنها می نمایند ، با یادآوری این موضوع که تمامی دیکتاتورها و تاجران بازار سیاست و حق ستیزان جهان عاملان وحامیان طبیعی استعمارگران به شمار می آیند، و دوستان  مورد تایید ایشان بوده و اقداماتشان را موردحمایت قرار می دهند  و برای سرکوبی « اسلام خواهان متعصب سرکش!؟» آنان را مورد پشتیبانی مادی و معنوی قرار می دهند!

       استعمارگران در کمین قرار گرفته و کینه توز ، چنانچه راهی بغیر از قتل و کشتار را پیش روی خود نبینند ، در اقدام به آنها تردیدی به خود راه نمی دهند ، به ویژه در مورد رهبران و شخصیت هایی که از تاثیر آنان بر روی مملکت و مردمشان احساس نگرانی بنمایند ، یا جمعی و جمعیتی در پشت سر ایشان قرار داشته باشند ، از هیچ اقدام سرکوبگرانه ای کوتاهی نمی ورزند ، گاهی استعمارگران صلیبی مخفیانه حکم اعدام آن رهبران صادق و مستقل و توانا را صادر می نمایند و شیوه اجرای آن حکم با توجه به کشور و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی به صورت های متفاوتی انجام می گیرد!

        در همین راستا بوده که حسن ا لبنا ، عبد ا لقادر عوده ، محمد فرغلی ، سید قطب ، احمد وبل لو ، مالکم ایکس ،فیصل بن عبدا لعزیز و، ملک محمود ، نلسون ماندلا و . . . در شرایطی که مردم بیش از پیش به وجود رهبریت حکیمانه و صادقانه آنان نیاز داشتند توسط جوخه های مرگ استعمارگران و مزدورا نشان به شهادت رسیدند، و یا تبعید و زندانی نمودند و کشتار و شکنجه سازمان یافته عا لمان دینی و دانشمندان عراقی – که به قول دکتر محسن عبدالحمید دبیر کل حزب اسلامی عراق و عضو  سابق شورای موقت  – طرحی صلیبی و صهیونیستی قدیم برای از بین بردن توانایی های علمی ورهبری دنیای اسلام  است- شاهد انکار ناپذیری در مورد صحت این مدعاست.

         آیا همه آنها به صورت تصادفی بوده ؟! یا بر اساس طرح و برنامه ریزی گسترده استعمارگران برای رویارویی با اسلام آزادی بخش  و ملت های آزادی خواه از طریق دستگاه ها و سازمانها و حکومتهای وابسته و برده ایشان صورت می گرفته اند؟!

عبد العزیز سلیمی

درباره‌ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

همچنین ببینید

گزیده سخنان رئیس جمهور ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به منظور شرکت در هفتادوششمین مجمع عمومی سازمان …

دیدار هیئت طالبان با “رئیس و دبیرکل اتحادیه علما”در قطر

دیدار هیئت طالبان با “علمای مسلمان” برای مشورت جهت کشورداری هیئتی از دولت موقت افغانستان …

نگاهی به «قدرت نرم» طالبان

مرور استراتژی گام به گام طالبان در مسیر ارتباط با افکار عمومی با توجه به …

خشونت سیاسی در افغانستان؛ پیشینه، عوامل، پیامدها و شیوه علاج آن

افغانستان در نیم‌قرن اخیر بیشتر از همیشه قربانی خشونت‌های سیاسی بوده و راه مبارزه با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *