قالب وردپرس افزونه وردپرس
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / اجتماعی / ﭼﺮﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯿﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟؟؟!!!

ﭼﺮﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯿﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟؟؟!!!

1014739070دکتر ﺟﻼﻝ ﺟﻼﻟﯽ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯿﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟؟؟!!!

ﻫﯿﭻ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﺭﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﯾﺪﻩﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻄﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﭼﺮﺍ ﻣﮑﻪ ﺷﻬﺮﺣﺮﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻥ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭘﺬﯾﺮﺍﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﯼ
ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؟

ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ ﮔﻔﺖ:
“ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ:
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ “ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﻧﺎﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﮑﺎﻡ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ؟
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺳﻮﺭﯼ،ﻟﯿﺒﯿﺎیی، ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ،ﭼﭽﻨﯽ،ﮐﺮﺩ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻭ…
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺟﻨﮓ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؟

ﭼﺮﺍﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﺳﻼﻡ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﺮﻡ ﮐﺸﺘﻦﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﭼﺮﺍ ﺷﯿﻮﺥ،ﻋﻠﻤﺎ،ﻣﻔﺘﯿﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﻫﺎیی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺳﺎﮐﺘﻨﺪ؟

ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﺻﻞﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟

ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺪﻝ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ؟

ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺪﺍﯼ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ؟

ﻣﮕﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﻧﮕﻔﺖ:

ﺧﻮﻥ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺟﺎﻥ ﻭﻣﺎﻝ ﻭﺁﺑﺮﻭﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ؟

ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ؟!

ﺍﺯ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ؟!! /

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺗﻨﻬﺎ می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺳﺘﻤﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﯾﻦ؛

درباره ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

مطلب پیشنهادی

احسنت به مدیریت خردمندانه ترکیه در مقابله با کرونا

✍ دکتر داریوش ارک، ایرانی مقیم آنکارا احسنت به مدیریت خردمندانه ترکیه در مقابله با …

7 دیدگاه

 1. مسلمانان از دست مسلمانان به غرب فرار می کنند.

 2. دلایل مهاجرت به غرب:
  ۱- آزاد اندیشی و امنیت فکری
  ۲- امنیت جان و مال
  ۳- حمایت دولتهای غربی
  ۴- ارزش نهادن به انسانها
  ۵-آزادی های مدنی
  ۶-داشتن شغل و کار
  ۷- رعایت حقوق حداقلی بشری

 3. چون در خاورمیانه دو جبهه در جنگند با هم

  جبهه ایران و سوریه و عراق

  جبهه عربستان و ترکیه و قطر

  اللهم اشغل الظالمین بالظالمین الی یوم الدین

  انشاالل تعالی هم دیگر را لت و پار کنند چون لیاقتشون همینه.

 4. مسلمانان بدون وجود جنگ هم آرزوی رفتن به اروپا در سر دارند.بین مهاجرین جنگی واقعی بسیاری از کشورهایی چون ایران و برای رسیدن به شهروندی اروپا هجرت کرده و در راهند.

 5. سلام
  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اگر کسی ناله مظلومی در گوشه ای بشنود و پاسخ ندهد مسلمان نیست.
  اما اینکه نوشته اید چرا اینهمه ذلت برای مسلمین جوابش سخن رسول اکرم به امتش است که در منابع فریقین یافت میشود: فرمود اگر خلافت علی را بپذیرید که میدانم نمی پذیرید دنیا و آخرت شما را آباد میکند و شما را سعادتمند میکند اما بدانید که اگر ولایت و خلافت علی را نبپذیرید اختلاف در میان شماست تا روز قیامت. آری این همه ظلم و جنایت بازتاب نافرمانی در برابر خدا و رسولش است و زیر پای نهادن بیعت غدیر و تن دادن به بیعت سقیفه
  اگر خواستید و علاقه مند بودید آدرس حدیث نبوی را از کتب اهل تسنن ارائه دهم.
  الهم عجل لولیک الفرج

 6. چرا بلاد کفر اینهمه برف و باران و آب داره اما بلاد مسلمین خشکسالی نابودش کرده؟

 7. منبع این حرف ؟؟؟؟؟؟؟؟

  ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ:
  ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *